Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami wydziałowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym. Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów Wydział organizuje na początku roku akademickiego.

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK Wydziału Grafiki przedstawia listę opiekunów części teoretycznej pracy dyplomowej, z której student wybiera jednego opiekuna. Zapisu dokonuje się osobiście u prowadzącego.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów poszczególnych części pracy dyplomowej (obowiązek określony w Regulaminie Studiów), a także tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Programową Kierunku. Każda kolejna zmiana wymaga złożenia podania do odpowiedniego Prodziekana ds. kierunku oraz akceptacji Rady Programowej Kierunku.

IV.  Część teoretyczna pracy dyplomowej

Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej (zwana też dalej „częścią teoretyczną”) powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentującym ogólną wiedzę studenta związaną z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów. Część teoretyczna pracy dyplomowej podlega pisemnej ocenie recenzenta pracy dyplomowej. Opiekun części teoretycznej pracy dyplomowej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną.

IV.1 Przygotowanie i obieg części teoretycznej pracy dyplomowej:

zasady przygotowania części teoretycznej – załącznik nr 6  do Zarządzenia Rektora  nr 85/2019

wewnętrzna procedura obiegu pracy dyplomowej – załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora  nr 85/2019

IV.2 Układ części teoretycznej:

Część teoretyczna pracy dyplomowej  powinna być ułożona  zgodnie z  Zarządzeniem Rektora  nr 85/2019 zał. nr 6:

a) strona tytułowa,
b) spis treści,
c) wstęp
d) rozdziały i podrozdziały,
e) piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,
f) spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,
g) abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej,
h) oświadczenie autora pracy dyplomowej.

Dokumenty do pobrania:

Strona tytułowa:

Abstrakt, na który składają się m.in. streszczenie pracy pisemnej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej i projektowej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część.

Oświadczenie autora pracy – w każdym egzemplarzu części teoretycznej pracy dyplomowej powinien znaleźć się oryginał oświadczenia. Oświadczenie wypełniamy na komputerze. Jest to ostatni element układu pracy pisemnej.

 

Wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora  nr 85/2019

IV.3  Wymagania dodatkowe:

Część teoretyczna

 • Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.
 • Wymagane są 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej:
 1. Jeden egzemplarz dla STS – składany przed obroną
 2. Drugi egzemplarz dla Biblioteki – składany do 7 po obronie
 3. Trzeci egzemplarz dla komisji dyplomowej – prezentowany w dniu obrony


Płyty CD

 • Konieczne jest nagranie 3 płyt CD, które zostają dołączone do wersji wydrukowanej:
 1. Dla STS (płyta składana wraz z wydrukowaną pracą pisemną – przed obroną lub do 7 dni po obronie)
 2. Dla Biblioteki (płyta składana wraz z wydrukowaną pracą pisemną do 7 po obronie)
 3. Dla SOK Wydziału Grafiki (płyta składana bez pracy pisemnej – do 7 po obronie)
 • Część pisemna pracy dyplomowej nie musi być umieszczana na płycie, gdyż jej zapis cyfrowy wgrywa się do systemu Akademus.
 • Szczegółowe wymaganie odnośnie płyt (podpisy, naklejki) są zawarte w rozdziale IX. Informacje dodatkowe.

V. Praca Dyplomowa – Standardy wydziałowe

Rada programowa określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Programową i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Uwaga! Studia I stopnia – Szablon prezentacji prac powstałych w trakcie trzyletniego okresu studiów.zip

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego i uzyskać wymagane podpisy. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ Promotor.


Przykład:     

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o egzamin dyplomowy poza uczelnią). Szczegółowe terminy egzaminów dyplomowych (harmonogramy z podziałem na dni i godziny obron) będą ustalane i podane do wiadomości przez wydziałowych koordynatorów ds. obron dyplomowych. 

VIII. Terminy i dokumenty przed obroną dyplomu

VIII.1 Akceptacja pracy teoretycznej i uzupełnienie danych w Akademusie

Student uzyskuje akceptację przez opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej i uzupełnia system Akademus w terminie:
do 10 sierpnia 2020 r. – studia licencjackie
do 10 września 2020 r. – studia magisterskie.

Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji student zobowiązany jest zalogować się do Panelu Studenta w systemie Akademus i powinien:

1. uzupełnić dane w zakładce Studia -> Dyplom -> praca/aneks:

 • wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
 • imię i nazwisko recenzenta;
 • imię i nazwisko opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej
 • imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje);

2. skopiować abstrakt do zakładki Studia -> Dyplom -> praca/aneks -> Praca opis:

 • streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej
 • opis części artystycznej/projektowej pracy dyplomowej: koncepcja dyplomu oraz tytuły i formaty prac.

3. wgrać plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan[!]), przygotowaną z godnie z zasadami przygotowania część teoretycznej pracy dyplomowej – załącznik nr 6 do Zarządzenia i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem/promotorem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych.

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

4. wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagatowej (podczas dodawania pliku w polu „praca” proszę pozostawić kreskę);

5. Po uzupełnieniu danych w systemie Akademus należy złożyć w STS jeden egzemplarz wydrukowanej części teoretycznej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku.

VIII.2 Karta obiegowa

Na tym etapie przygotowań należy wydrukować kartę obiegową i zacząć kompletować na niej wpisy, w szczególności od pracowników naukowo – dydaktycznych.

Wzór karty obiegowej (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora  nr 85/2019)

Karta obiegowa jest dokumentem niezbędnym do wydania dyplomu. Powinna zostać złożona w STS razem z pracą teoretyczną i pozostałymi dokumentami, lecz możliwe jest dostarczenie jej po egzaminie dyplomowym.

VIII. 3 Weryfikacja pracy teoretycznej (procedura antyplagiatowa)

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z obowiązującymi zasadami, należy przekazać do kontroli promotora/ opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie Akademus „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora/opiekuna pracy pisemnej. Rozpoczyna się procedura antyplagiatowa – obieg pracy opisany jest w załączniku nr 8 do Zarządzenia Rektora  nr 85/2019.

Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

 • zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny pracy,
 • poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus
 • weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,
 • uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej,

 

Gdy status pracy zmieni się na "Praca gotowa do obrony" student:

 • pobiera plik pracy z systemu
 • drukuje pracę w 2 jednakowych egzemplarzach – dla Biblioteki i komisji dyplomowej
 • składa pozostałe wymagane dokumenty w STS

Uwaga! Do wydrukowanych trzeba będzie dołączyć płytę CD podpisaną przez promotora – patrz niżej: punkt Informacje dodatkowe.

VIII.4 Złożenie pozostałych dokumentów w STS przed egzaminem dyplomowym

Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

do 17 sierpnia 2020 r. – studia licencjackie

do 17 września 2020 r. – studia magisterskie.

 

Student ma obowiązek złożyć w STS – pok. 101 (oprócz wydrukowanej pracy teoretycznej):

 1. protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (załączniki dostępne w pkt "VI. Dopuszczenie Do Dyplomu")
 2. formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 3. oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
 5. (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.grafiki@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

Opłaty za wydanie dyplomu

Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w  terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

IX. Informacje dodatkowe

 • Student jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych recenzentowi swojej pracy dyplomowej.
 • Student przedstawia komisji dyplomowej egzemplarz części teoretycznej pracy dyplomowej w dniu obrony.
 • Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:
 • Nagrać trzy płyty CD, na której musi znajdować się pełna dokumentacja części artystycznej/projektowej dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych, a tym pliki multimedialne, aneksy, portfolio licencjackie itd.). Pliki z rozszerzeniem .jpg powinny zostać nagrane w jakości odpowiedniej do druku.

UWAGA! Wszystkie płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student (naklejki na płyty i koperty).

 • Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz płytą CD w Bibliotece. Płyta powinna być trwale dołączona do ostatniej, wewnętrznej strony pracy.
 • Złożyć płytę CD do SOK Wydziału Grafiki (ul. Chlebnicka 13/16, pok. 02).
  Jest to warunek uzyskania wpisu od SOK na karcie obiegowej.
 • Złożyć płytę CD do STS (Wielka Zbrojownia pok. 101) wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

PODSUMOWANIE PROCEDURY – WYDZIAŁ GRAFIKI

l. p

Rodzaj dokumentu / zdarzenia

Miejsce

Termin

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Wydział

Początek roku akademickiego

2.

Zapisy na seminarium pracy teoretycznej.

Dyżur opiekuna pracy teoretycznej

Początek roku akademickiego

3.

Złożenie deklaracji dyplomowych, zatwierdzenie przez Radę Programową. Zapisy na seminaria dyplomowe i wybór promotora.

SOK/Wydział

Początek semestru letniego

4.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Zebranie podpisów od promotorów na protokole gotowości do dyplomu.

Wydział

Koniec semestru letniego

5.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna.

Opiekun pracy teoretycznej

Sierpień (I st) / wrzesień (II st.)

6.

Uzupełnienie danych dotyczących dyplomu w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM. Wgranie plików do Panelu Studenta. Złożenie w STS jednego egzemplarza pracy pisemnej

Akademus

Do 10 sierpnia (I st.)/ do 10 września (II st.)

7.

Procedura antyplagiatowa (weryfikacja części teoretycznej)

STS / system JSA

sierpień / wrzesień

8.

Złożenie w STS pozostałych wymaganych dokumentów (patrz pkt.VIII).

STS

Do 17 sierpnia (I st.)/ do 17 września (II st.)

9.

Kompletowanie wpisów na karcie obiegowej i na protokole dopuszczenia do dyplomu

Uczelnia

3-4 tygodnie przed egzaminem dyplomowym

10.

Zapisy na terminy obron dyplomów

Koordynator dyplomów

Sierpień (I st.) / wrzesień lub październik (II st.)

11.

Wykonanie opłaty za wydanie dyplomu.

Akademus

czerwiec / wrzesień

12.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Uczelnia

Sierpień + wrzesień (I st) /październik (II st.)

13.

Dostarczenie egzemplarza pracy pisemnej z płytą do Biblioteki.

Dostarczenie płyty do SOK.

Dostarczenie płyty i karty obiegowej do STS.

Uczelnia

wrzesień/październik– do 7 po obronie

14.

Odbiór dyplomu – po weryfikacji spełnienia wszystkich wymagań formalnych.

Gratulujemy, jesteś absolwentem!


STS

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów. Odbiór w pok. 101 (STS)