Wysokość stawek i progów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W dniu 19 listopada 2019 r. Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich działając w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ASP w Gdańsku ustalił wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020.
Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód netto w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1051,70 zł.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

 Progi dochoduMiesięczna kwota stypendium
I0,00–400,00 zł700,00 zł
II400,01–700,00 zł600,00 zł
III700,01–1051,70 zł500,00 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 110,00 zł.

Stypendium specjalne dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności:

 Stopień niepełnosprawnościMiesięczna kwota stypendium
Ilekki350,00 zł
IIumiarkowany550,00 zł
IIIznaczny650,00 zł

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej studenta i od ilości środków funduszu pomocy materialnej dla studentów.
Wysokość jednorazowej zapomogi nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł.
Wysokość Stypendium Rektora ustala się w kwocie 750,00 zł.