Stypendium Rektora

Rok akademicki 2019/2020

Stypendium Rektora –  może otrzymać doktorant na drugim oraz trzecim roku studiów doktoranckich, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał wyróżniające wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej doktorant wskazuje poprzez otwarcie przewodu doktorskiego lub opis potwierdzający postęp w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w treści Wniosku o przyznanie stypendium rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej potwierdza doktorant poprzez opis potwierdzający szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej w treści Wniosku o przyznanie stypendium rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Osiągnięcia doktoranta będące podstawą przyznania stypendium rektora winny być odpowiednio udokumentowane. W szczególności dowodami osiągnięć doktoranta są dokumenty wymienione w załączniku nr 5 do Regulaminu – pobierz

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać, oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające  osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Dziale Kształcenia pok. 133 A.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną zgodę Klauzulę informacyjną RODO – pobierz

Termin składania wniosków:

W dniach 14–22 października 2019 r. w godzinach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00