Kadra

Pracownicy Wydziału Historycznego UG:

Dr Jacek Friedrich ­– Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni i pracownik Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG. Autor książek Gdańskie zabytki architektury (1995) czy Odbudowa Głównego Miasta Gdańska (2015). Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945 r. Inicjator wielu wystaw i cykli wykładowych dotyczących problematyki designu.

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG, w latach 2014-15 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 1985 pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN. Autorka wielu książek i artykułów dotyczących architektury nowoczesnej: Architekt Stefan Szyller (1995), Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej (2004), Nadbałtyckie Zakopane – Pałąga (2011), Kreacja. Konstrukcja. Rekonstrukcja (2016). Redaktor naczelna czasopisma Porta Aurea, członkini rad naukowych instytutów badawczych i muzeów w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w problematyce architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki oraz opieki nad zabytkami.

Dr Anna Sobecka – Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG. Zajmuje się m.in. ewolucją dzieł sztuki i wzornictwa wykonywanych z bursztynu oraz problemem kolekcjonerstwa i współczesnego wystawiennictwa. Prowadziła wykłady w tym zakresie zarówno w Polsce, jak i za granicą (Toronto, Bonn). Jest autorką tekstów i katalogów omawiających współczesny design, a także kuratorką wystaw poświęconych tej tematyce: m.in Bursztyn i forma (2015), Amber Metamorphoses (2016). 

Dr Michał Jaśkiewicz – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog społeczny i środowiskowy. W latach 2015-2018 kierował projektem Narodowego Centrum Nauki „Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście". Jego zainteresowania badawcze dotyczą psychologii miasta, a w szczególności roli czynników środowiskowych dla kształtowania się poczucia wspólnoty, identyfikacji i przywiązania do miejsca.. Jego publikacje dotyczą przyjazności przestrzeni pieszym / spacerowalności (walkability), naruszeń ładu w sąsiedztwie, wrażliwości na zachowania „nie na miejscu" (out of place) i spostrzegania estetyki miasta.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych UG:

Dr Agata Bachórz pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Autorka książki Rosja w tekście i w doświadczeniu (2013). Badała powiązania między mobilnością a czasem wolnym w projekcie polsko-islandzkim oraz nowe modele uczestnictwa w kulturze (Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, 2014); W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze, 2015), problemów środowiska artystycznego (Trajektorie sukcesu artystycznego, 2015) i hierarchii kulturowych (Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze, 2016). Jej obecne zainteresowania naukowe dotyczą specyfiki i przeobrażeń kultury codzienności w przestrzeniach postsocjalistycznych, a przede wszystkim – społecznych aspektów jedzenia i dynamiki zwyczajów kulinarnych. 
 
Dr Karolina Ciechorska-Kulesza – adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Autorka i współautorka kilku książek (m.in. Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic, 2016) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej głównymi obszarami zainteresowań są socjologia przestrzeni, regionu (szczególnie Ziem Północnych Polski), społeczności lokalnych oraz socjologia kultury. Członkini zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Inicjuje i koordynuje studenckie badania terenowe, w tym działania o charakterze badawczo-animacyjnym. 
 
Dr Bogna Dowgiałło – adiunkt w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Jest autorką książki na temat socjologii mody (Ubieranie się jako forma uspołecznienia, 2015) i artykułów dotyczących emocji, socjologii i estetyki, a także jakościowych technik badawczych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na praktykach życia codziennego, a szczególnie na ich wymiarze emotywnym. Obecnie pracuje nad teorią zawiści jako emocją tła. Zajmuję się też metodologią badań jakościowych.
 
Dr Jacek Mianowski – adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Jeden z autorów monografii Drafts from Sociology of Design (2016). Jego zainteresowania badawcze to między inny metodyka pracy ‘design thinking’ np. w interdyscyplinarnym projekcie WspółPodwórko w 2015/2016, którego celem było przygotowanie wspólnie z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania przestrzeni jednego z kwartałów Głównego Miasta w Gdańsku. Interesuje go problem społecznego zastosowania designu.
 
Dr Lesław Michałowski – adiunkt w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Współautor i współredaktor książek z zakresu socjologii miasta (m.in. Gdański fenomen,2011), socjologii kultury (m.in. Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze, 2016), czy socjologii sportu (Sport, sportowcy, kibice, 2013). Jego obecne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z przestrzenią, mobilnością, kulturą codzienności i pamięcią społeczną.
 
Dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG – Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Opublikowała książki: Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych (2007) i Sens polowania (2009), oraz pod redakcją i współredakcją Podróż i miejsce (2009), Kreacje i nostalgie (2009), Miasto nie-miasto (2010), O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia (2013), Mobility to the Edges of Europe (2016). Interesuje się badaniem interakcji między ludźmi oraz ludzi z przyrodą, a także podejściem narracyjnym i storytelling w naukach społecznych. Obecnie pracuje nad kulturowymi znaczeniami i społeczną organizacją gościnności.
 
Dr Magdalena Żadkowska – adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na UG. Analizuje życie domowe i zawodowe par, również na migracji. Bada podział obowiązków i negocjowanie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a także zjawisko "pracy w/z domu”. Jest autorką książki Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe (2016). Aktywnie działa w procesie wdrażania Gdańskiego Modelu Integracji Migrantów.  Jest rzeczniczką równouprawnienia i różnorodności, chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty upowszechniające naukę – jest trenerką biznesową, ekspertką medialną i autorką projektów społecznych.

Pracownicy Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP

Dr inż. Marek Barański –  architekt i archeolog oddany wzmacnianiu tożsamości lokalnej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego, nauczyciel akademicki, inicjator lub uczestnik wielu projektów lokalnych i międzynarodowych. Jest adiunktem gdańskiej ASP. Podróżuje po Bliskim Wschodzie, odsłaniając, dokumentując i rekonstruując zabytki architektury. Jest zaangażowany w prace inwentaryzacyjne, dokumentujące dziedzictwo zapomnianych obszarów Oruni, promuje rewaloryzację historycznych kamienic Dolnego Miasta.

Prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski – pracownik Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dziekana. Obecnie prowadzi Pracownię Designu Eksperymentalnego. Zajmuje się projektowaniem produktu, zagadnieniami granicznymi wzornictwa, prognozowaniem i implementacją trendów stylistycznych oraz teorią współczesnych sztuk projektowych. Pracuje na styku sztuki, wzornictwa i mody; w pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach jakości. Jest autorem kilkuset wdrożonych wzorów biżuterii, produktu i akcesoriów użytkowych.

Dr Marta Flisykowska – pracuje na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku w pracowni Designu Eksperymentalnego. Aktywnie uczestniczy i organizuje warsztaty i prezentacje projektowe. Współpracuje z Centrum Designu Gdynia, Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Jest laureatką stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014) oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Młoda Polska (2015). Interesuje się różnymi aspektami projektowania, szczególnie w kontekście społecznym. Design traktuje jako spotkania lokalnych i globalnych przestrzeni kultury.

Dr Marta Hryc – pracownik dydaktyczny Wydz. Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od 2013 r. współpracuje z firmą jubilerską S&A. Aktywnie uczestniczy w wystawach i prezentacjach autorskiego wzornictwa. W swojej pracy wykorzystuje techniki komputerowe oraz technologie cyfrowego prototypowania.

Dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz – dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa gdańskiej ASP. Jest autorem wielu zrealizowanych projektów z zakresu architektury wnętrz oraz wystawiennictwa: hotele, wnętrza obiektów zabytkowych, domy i apartamenty, kościoły, sale koncertowe, założenia pomnikowe oraz ekspozycje dzieł sztuki. Jest autorem wielu publikacji poświęconych współczesnym zagadnieniom architektonicznym. Od 2012 roku prowadzi III Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz. Twórca autorskiej koncepcji: do-wyobrażenia twórczego miejsca i przestrzeni.

Prof. dr hab. Andrzej Pniewski pracuje na Wydziale Architektury i Wzornictwa Gdańskiej ASP, gdzie prowadzi pracownię Projektowania Struktur Krajobrazowych na nowym kierunku studiów, którego jest inicjatorem – „Architektura Przestrzeni Kulturowych”. Jest autorem wielu projektów z dziedziny architektury wnętrz i wystawiennictwa. Przewodniczy komisjom jurorskim w konkursach krajowych i zagranicznych dotyczących sztuki użytkowej. Zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną, historią cywilizacji oraz komunikacją wizualną.

Dr hab. Jan Sikora pracuje na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, gdańskiej ASP. Zajmuje się projektowaniem architektury wnętrz oraz mebli. Wykonuje projekty od pierwszych szkiców po nadzór autorski. Z zamiłowania podróżnik oraz malarz. Autor ponad trzydziestu zrealizowanych projektów wnętrz prywatnych oraz użyteczności publicznej. Laureat Paszportu Polityki 2014 za projekt: „Stacja Kultura w Rumii – rewitalizacja dworca kolejowego”.

Jacek Ryń Absolwent Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie pełni funkcję asystenta. Podczas studiów był stypendystą w Design Academy Eindhoven. W 2007 roku odbył staż w Droog w Amsterdamie. Od 2008 roku wspólnie z Pauliną Ryń tworzy Grupę Projektową Razy2. Przez 2,5 roku był projektantem w firmie Terma. Projektuje przedmioty codziennego użytku,, oświetlenie, elementy przestrzeni publicznej, a także urządzenia rehabilitacyjne. Jest autorem wielu wdrożonych produktów, w tym grzejnika PLC, który zdobył tytuł „Dobry Wzór 2014 w sferze Dom” oraz “Must Have 2015” jak również brał udział w pracach przy urządzeniu do rehabilitacji Pictor, który został uhonorowany wyróżnieniem Polski Produkt Przyszłości nadawanym przez PARP. Był członkiem Rady Programowej Gdynia Design Days 2015 i 2016. W latach 2016 oraz 2017 był członkiem jury międzynarodowego konkursu „make me!”. Od 2016 prezes spółki Rokky.

www.razy2.pl
www.rokky.co

Specjaliści spoza UG i ASP:
 

Dr Jacek Kołtan filozof i politolog, zastępca dyrektora ds. naukowych w Europejskim Centrum Solidarności, współpracownik gdańskiej ASP, na której prowadzi cykl Laboratorium Dizajnu Społecznego. Interesuje się współczesnymi formami solidarności, nowymi mobilizacjami społecznymi, kształtowaniem się tożsamości podmiotowej i dizajnem społecznym. Wokół tych tematów publikuje książki i artykuły naukowe. Stypendysta niemieckiej fundacji KAAD i visiting scholar waszyngtońskiego CUA. Opublikował m.in. Przesilenie. Nowa kultura polityczna (red. 2016), Solidarność i kryzys zaufania (red. 2014), Der Mitmensch (2012).

Mgr Natalia Hatalska – Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz London Business School. Analityk, obserwatorka trendów, autorka bloga: hatalska.com oraz książki „Cząstki przyciągania”. Prelegentka i panelistka na najważniejszych polskich i europejskich konferencjach poświęconych nowym technologiom, komunikacji i trendom. Od lat współpracuje z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi jako shadow consultant i niezależny ekspert w takich obszarach jak: prognozowanie trendów, doradztwo strategiczne, komunikacja marketingowa. W 2016 roku założyła instytut badań nad przyszłością – infuture hatalska foresight institute.

Agnieszka Polkowska – projektantka wzornictwa, trendwatcher i strateżka. Doktorantka gdańskiej ASP. Założycielka pierwszego w Polsce studio obserwacji i wdrażania trendów TRENDSPOT. Przez prawie 10 lat pracowała w LPP – największej firmie odzieżowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2015-2018 współtworzyła POP UP GRUPĘ na stanowisku Head of Trends – pierwszy w Polsce kolektyw strategiczny dla branży mody i lifestyle, gdzie zajmowała się rozwojem takich marek jak Gosia Baczyńska Loft37, BOHOBOCO, Fiore, TOVA czy Abriga. Obecnie prognozuje trendy m.in dla MTV, jest ekspertką holenderskiego think tanku MARE Amsterdam i należy do społeczności konsultantów platformy trendwatching.com.