Studia Podyplomowe – Design w przestrzeni społecznej

Rok akademicki 2019/2020

Studia podyplomowe
Design w przestrzeni społecznej

Jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe:

Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
Wydział Historyczny UG

Jednostki wspierające:

Wydział Nauk Społecznych UG. 

Zapisz się na studia

DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ to wspólna propozycja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego dla osób zainteresowanych designem. Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie analizowania i prognozowania trendów, projektowania przestrzeni, przedmiotów, usług oraz interakcji w kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Unikatowa oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu naukowców i praktyków zajmujących się oddziaływaniem designu oraz wpływem procesów społecznych na współczesną kulturę.

Interdyscyplinarne, niestacjonarne studia, łączące elementy wiedzy humanistycznej, nauk społecznych i sztuk projektowych obejmują łącznie 360 godzin dydaktycznych trwają 3 semestry. Ich adresatem są osoby, których zainteresowania, dotychczasowa praktyka lub plany zawodowe związane są z szeroko rozumianym designem, potrzebą zdobycia umiejętności opisu zjawisk oddziałujących na naszą wyobraźnię i przestrzeń społeczną.
Zapraszamy szczególnie absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także architektów, menadżerów, kadrę zarządzającą procesem zmian w obszarze biznesu, administracji publicznej, w organizacjach „czwartego sektora”, dziennikarzy, a także projektantów pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Poszczególne moduły kształcenia obejmują wiedzę o trendach społecznych (25%), wprowadzają w historię i teorię współczesnej kultury wizualnej (25%) oraz zapewniają umiejętności pozwalające na projektowe interpretacje zdobytych doświadczeń w przemysłach kreatywnych (50%).

Uczestnicy studiów dowiedzą się jak:

 • inspirować się teorią przy realizacji własnych, kreatywnych pomysłów
 • analizować trendy społeczne wpływające na zmianę stylów życia
 • efektywnie zarządzać projektami w zakresie kultury
 • czynnie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości społecznej
 • w zrozumiały sposób komunikować się z odbiorcą

Absolwenci opanują umiejętności w zakresie:

 • podstaw obsługi programów komputerowych, niezbędnych w projektowaniu (CAD/CAM)
 • wybranych aspektów projektowania przestrzeni (cultural landscape / environmental structures)
 • wybranych aspektów projektowania przedmiotu (product design / experimental design)
 • projektowania doświadczenia (UX – user experience / CX – customer experience)
 • opracowywania kompleksowych strategii projektowych
 • kreatywnej pracy w interdyscyplinarnych zespołach (design thinking)

Zajęcia mają charakter: wykładów konwersatoryjnych, seminariów, prac badawczych realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach, praktycznych zadań artystycznych, projektowych i wdrożeniowych, prezentacji oraz dokumentacji działań twórczych.

Ze względu na charakter studiów i konieczność zagwarantowania ich wysokiej jakości, grupa studencka liczyć będzie maksymalnie 30 osób.