Międzywydziałowa Specjalność Animacja, I stopnia – rekrutacja

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika 

SPECJALNOŚĆ: Międzywydziałowa Specjalność Animacja

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia
na kierunku Grafika – Międzywydziałowa specjalność Animacja obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany
z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

 • egzamin z rysunku – 30 pkt.
 • egzamin z malarstwa – 30 pkt.
 • zadanie projektowe – storyboard – 30 pkt.
 • zadanie projektowe – animacja – 30 pkt.
 1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 120 pkt.
 2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 65 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna wraz z przeglądem teczki – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku. Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

 1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 60 pkt.
 2. wymagane minimum – 30 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 180 pkt.

 O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Animacja, czyli ruchoma grafika, stała się współcześnie jednym z najważniejszych środków artystycznego i komercyjnego wyrazu: film, telewizja, internet, ruchome bilbordy, gry i aplikacje komputerowe oraz wizualizacje stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Międzywydziałowa Specjalność Animacja na Wydziale Grafiki umożliwi dogłębne poznanie podstawowych technik animacji manualnej i cyfrowej. Studia licencjackie w oparciu o sprawdzony tradycyjny warsztat grafiki artystycznej i projektowej przygotują do nowych zadań tych, którzy przy użyciu najnowszych cyfrowych narzędzi pragną tworzyć w oparciu o ruch, czas i rytm.

Zakres nauki obejmuje:

 • podstawy i zasady animacji filmowej doświadczane w praktyce,
 • zrozumienie i interpretacja ruchu i rytmu w formie filmowej,
 • przygotowanie scenograficzne (we współpracy z pracowniami graficznymi) oraz tworzenie projektów i modeli animacyjnych,
 • nauka warsztatu i podstawowych narzędzi animacyjnych (manualnie i cyfrowo),
 • poznanie zasad języka filmowego,
 • budowa opowieści i narracji filmowej,
 • komponowanie kadrów, ujęć i sekwencji filmowych.

Student realizuje blok przedmiotów dedykowanych Specjalności Animacja, a także realizuje obowiązkowy zakres przedmiotów przewidzianych dla studentów Grafiki I stopnia. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru 3 pracownie grafiki artystycznej i projektowej, w których przygotowuje pracę dyplomową. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci specjalności będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.