Wzornictwo, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Wzornictwo obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów w dziedzinie sztuka w zakresie Wzornictwa.

Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów poprzez:

  • analizę zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac, dokonaną w kontekście problematyki wybranego kierunku. – maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  • analizę odpowiedzi kandydatów na zadane im pytania dotyczące podstawowego, teoretycznego zakresu problematyki wybranego kierunku – maksymalnie do uzyskania – 10 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum w II etapie – 2 pkt.

Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 130 pkt.

O kierunku

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 3 letnich studiach 1-go st. dostępnych jest 6 pracowni wzornictwa oraz projektowanie graficzne.