Laureaci i Finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego

Laureaci Olimpiady Artystycznej
stopnia centralnego

 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 63/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z póź. zm.) w zw. z art. 266 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 3

  1. Laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego – organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku są zwolnieni z egzaminu wstępnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku artystycznym.
  2. Podstawą uzyskania uprawnień wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dokument potwierdzający uzyskanie statusu laureata przeglądu stopnia centralnego.
  3. Z uprawnienia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu laureaci skorzystać mogą jednokrotnie w okresie dwóch lat liczonych od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  4. W stosunku do kandydatów, którzy spełniają warunki określone w ust. 1-3 niniejszego paragrafu decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów podejmuje właściwa dla kierunku komisja rekrutacyjna.

§ 3

  1. Kandydaci, o których mowa w §1 ust. 1 przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych na kierunek studiów na dany rok akademicki.
  2. Laureaci Przeglądu, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są do zarejestrowania się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, dostępnym na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod adresem: www.asp.gda.pl oraz dokonania wszystkich czynności, które umożliwią nadanie statusu kandydata na studia oraz wyboru kierunku studiów w terminie określonym przez Akademię, zgodnie z obowiązującą w danym roku uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
  3. Laureaci Przeglądu zobowiązani są do złożenia oryginału dokumentu do wglądu o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwały wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi wskazanymi w obowiązującej w danym roku uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 3

1. Kandydaci o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego dokumentu są zwolnieni z opłaty za postępowanie związanej z przyjęciem na studia.

§ 4

  1. Uchwała określa zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
  2. Z dniem 19.12.2018 r. traci moc uchwała nr 33/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 

Uchwała Senatu nr 63/2019 – pobierz