Zasady postępowania – studia III stopnia

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich powołana przez dziekanów wydziałów.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest przeprowadzane z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlegają cztery elementy egzaminu konkursowego wymienione poniżej:

  1. Opis koncepcji projektu artystyczno – badawczego lub projektowo-badawczego planowanej pracy doktorskiej – od 0 do 12 punktów.
  2. Autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – od 0 do 12 punktów.
  3. Lista udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierająca wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych – od 0 do 16 punktów.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna – od 0 do 20 punktów.

Maksymalną ilość punktów, którą można uzyskać w trakcie postępowania rekrutacyjnego wynosi 60 punktów. Wynik pozytywny to minimum 32 punkty, z zastrzeżeniem, że wynik pozytywny można uzyskać wyłącznie w przypadku, gdy egzamin konkursowy obejmował wszystkie cztery elementy, o których mowa w punkcie 2 powyżej, i kandydat uzyskał co najmniej 1 punkt z każdego elementu egzaminu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy planowanej przez kandydata pracy doktorskiej, zainteresowań i planów artystyczno – projektowo – badawczych. Rozmowa ma także na celu uzyskanie szczegółowych informacji o osiągnięciach artystycznych lub projektowych kandydata.
Każdy kandydat dysponować będzie 20 minutowym czasem przeznaczonym na
zaprezentowanie koncepcji projektu artystyczno-badawczego lub projektowo-badawczego planowanej pracy doktorskiej oraz własnego dorobku artystycznego.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.