Harmonogram postępowania

 

Termin 

Działanie 

01.08.2019
8:00

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

30.08.2019
15:00

Zakończenie rejestracji w IRK

3

19-30.08.2019

Przyjmowanie dokumentów do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku*)
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

4

do 10.09.2019

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej**)
w wysokości 150 zł

5

do 10.09.2019

Uzupełnienie ewentualnych braków w złożonej dokumentacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

6

12.09.2019

Przekazanie do Komisji Rekrutacyjnej listy kandydatów

7

16-19.09.2019

Postępowanie kwalifikacyjnej
szczegółowe informacje zostaną podane po zamknięciu rejestracji
w IRK.

8

23.09.2019
15:00

Ogłoszenie listy rankingowej***)

9

23.09.2019
15:00

Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademickim 2019/2020

10

23.09.2019
15:00

Ogłoszenie listy osób nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademickim 2019/2020

11

do 30.09.2019

Złożenie dokumentów :

 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie
  z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • oświadczenie, że kandydat/ka będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, do której został przyjęty/a.
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej

12

01.10.2019

Rozpoczęcie roku akademickiego

 

 

 

 

*) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty :

 • formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań : sztuki piękne
  lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/ informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą poczty elektronicznej oraz podpis;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • życiorys artystyczny lub CV;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
  o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • list motywacyjny;
 • autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa w formacie PDF i jeżeli rodzaj dzieła tego wymaga także w formie prezentacji multimedialnej zapisanej w formacie .mp4 lub jako pliki .JPG;
 • zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania

      Dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauki Akademii Sztuk Pięknych
       w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ulicy Tkackiej) pok. 133 (antresola).

 

**) Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 150 zł.;

 • Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta wygenerowany po zapisie na rekrutację do szkoły doktorskiej w Panelu Kandydata
  w systemie IRK.
 • Opłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia składania dokumentów na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.
 • Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania.
 • Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku

rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym przed jego rozpoczęciem.