Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

 

Wymagane dokumenty – wyjazdy typu STA i STT:

 • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych / szkoleniowych,
 • indywidualny program nauczania / szkolenia,
 • list motywacyjny do odbycia szkolenia/poprowadzenia zajęć kierowany do Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd).

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy pracownicze w ramach programu Erasmus+ 

W związku z przyznaniem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dodatkowych środków na realizację wyjazdów pracowników w ramach umowy nr 2019-1-PL01-KA103-062583 (kraje programu) oraz możliwością realizacji dwóch wyjazdów o charakterze dydaktycznym w ramach umowy nr 2019-1-PL01-KA107-063806 (kraje partnerskie), Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach w/w umów. Wyjazdy będzie można realizować w okresie od 23 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r. Miejsce i termin wyjazdu muszą zostać ustalone i potwierdzone z uczelnią partnerską.

Pracownicy, którzy chcą ubiegać się o możliwość wyjazdu w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+, powinni złożyć wymagane dokumenty w Biurze Współpracy i Umiędzynarodowienia pokój 210 lub przesłać mailowo na adres erasmus@asp.gda.pl (oryginały do przedłożenia w Biurze w przypadku pozytywnej decyzji).

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie 24 lutego – 6 marca 2020r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, tel. 58 301 21 40, email: erasmus@asp.gda.pl

Pobierz: Spis nadchodzących wydarzeń, w których można wziąć udział za pośrednictwem programu.

Pliki do pobrania (etap rekrutacji):

 • Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w ramach umów nr 2019-1-PL01-KA103-062583 (kraje programu) oraz 2019-1-PL01-KA107-063806 (kraje partnerskie) – rekrutacja uzupełniająca – pobierz
 • Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 – pobierz
 • Indywidualny program nauczania – pobierz
 • Indywidualny plan szkolenia lub pracy – pobierz
 • Jak wypełnić indywidualny program nauczania lub szkolenia – pobierz
 • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych – pobierz
 • Zgłoszenie na wyjazd w celach szkoleniowych – pobierz
 • Skład Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ – pobierz
 • Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2021 – pobierz
 • Erasmus+ – wsparcie indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami – pobierz
 • Uczelnie partnerskie 2020/2021 – pobierz

Pliki do pobrania (przygotowanie do wyjazdu):

 • Procedura realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+ – pobierz
 • ZUS US-3 (Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego) – pobierz
 • Pismo przewodnie do ZUS – pobierz
 • Formularz dane bankowe – pobierz
 • Wzór umowy dla pracowników (do wglądu) – pobierz