Aktualności

Fête Funèbre
28.10 – 27.11.2016

2016-10-17
wystawa e-kultura

wernisaż: 27 października (czwartek), godz. 13.00
Zbrojownia Sztuki, ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej)


wystawa czynna od wtorku do niedzieli,
w godzinach 12.00 – 18.00


kuratorzy: Mariola Balińska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), 
dr hab. Jacek Kornacki (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

 

Wirtualna wycieczka – zobacz

Pomysłodawcami wystawy są artyści z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Teresa Miszkin i Zbigniew Gorlak. Podczas wstępnych rozmów o kształcie wystawy obecny był nieżyjący już malarz, poeta historyk i krytyk sztuki Jerzy Kamrowski. Artysta swoje refleksje na temat nieuchronności przemijania i śmierci pozostawił w tekście Fête funèbres, który stał się poetyckim i filozoficznym manifestem, punktem wyjścia w budowaniu koncepcji wystawy. Poprzez pryzmat własnych doświadczeń artyści w różny sposób odnoszą się do tematu przemijania, wskazują nieuchronność upływu czasu, destrukcję i zmianę ludzkiego ciała, które podlega starości. Na przestrzeni różnych epok temat ten był chętnie podejmowany przez artystów, myślicieli i filozofów. Artyści, za pomocą metafizycznego języka symboli, obrazowali śmierć, skłaniali odbiorców do refleksji nad kruchością ludzkiej egzystencji. Wystawa Fête funèbres prezentuje dzieła współczesnych twórców, których sztuka porusza temat przemijania jednocześnie wskazując różne perspektywy postrzegania śmierci.
Artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprosili do udziału w wystawie innych twórców, dzięki czemu ekspozycja przybrała formę dialogu, łączącego różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz refleksje nad ludzką egzystencją.

Twórcy biorący udział w wystawie poprowadzą wykłady i warsztaty dla młodzieży licealnej oraz studentów uczelni artystycznych i uniwersyteckich, których tematem przewodnim będzie śmierć w sztuce. Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z oprowadzania kuratorskiego. 

Artyści biorący udział w wystawie:
Zbigniew Bajek, Beata Ewa Białecka, Mariusz Białecki, Witosław Czerwonka (twórcami artystycznego portretu dedykowanego prof. Witosławowi Czerwonce są Andrzej Awsiej i Joanna Kabala), Krzysztof Gliszczyński, Zbigniew Gorlak, Katarzyna Józefowicz, Anna Królikiewicz, Jerzy Kamrowski, Jacek Kornacki, Lech Majewski, Janusz Marciniak, Teresa Miszkin, Jacek Rykała, Marek Wrzesiński, Jacek Zdybel.
 

Polecamy artykuł w Gazecie Świętojańskiej http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=52262

 

Harmonogram:
27 października (czwartek):
13.00 – otwarcie wystawy
14.00 – 16.30 – konferencja z udziałem prelegentów (dr Beata Purc-Stępniak, dr Roman Nieczyporowski) i artystów (audytorium ASP w Gdańsku)
18.30 – Oprowadzanie kuratorskie

05 listopada (sobota):
12.00 – Oprowadzanie kuratorskie

19 listopada (sobota):

12.00 – 14.30 - Warsztat krytyczny oraz cykl wykładów 
Prowadzący: dr hab. Jacek Kornacki, dr Marek Wrzesiński
Tematy wykładów
dr hab. Jacek Kornacki - Portret trumienny
dr Marek Wrzesiński - Fotografia postmortem
dr Roman Nieczyporowski - Śmierć w sztuce współczesnej na przykładach prac wybranych artystów 
 

 

English:

Fête Funèbre
October 27 – November 27, 2016
exhibition open from Tuesday to Sunday, from 12.00 noon to 1 p.m.
 

Exhibition opening: October 27, 1 p.m., Armoury of Arts, Targ Weglowy 6 (entrance from the Tkacka Street)


curators: Mariola Balińska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), dr hab. Jacek Kornacki (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

The originators of the exhibition are two artists from the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk: Teresa Miszkin and Zbigniew Gorlak. The initial talks about the shape of the exhibition took place in the presence of the now-deceased painter, poet, historian, and art critic Jerzy Kamrowski. The artist left his reflections on the topic of the inevitability of passing and death in a text entitled Fête funèbre, which became a poetic and philosophical manifest, a starting point for the building of the concept of the exhibition. Through the prism of their own experiences, the artists in various ways refer to the theme of passing and indicate the inevitability of the passage of time and of the destruction and changes of the human body which is subject to the process of aging. In the course of different eras, the topic of death has been frequently raised by artists, thinkers, and philosophers. Artists, by the means of the metaphysical language of symbols, depicted death and encouraged the recipients of their works to reflect on the fragility of human existence. The “Fête funèbre” exhibition presents the works of contemporary artists whose art touches upon the theme of passing, at the same time demonstrating various ways of perceiving death.
The artists affiliated with the Academy of Fine Arts invited other creators whose art refers to the topic of passing and death to participate in the exhibition, thanks to which it will take the form of a dialogue connecting different perspectives on the passage of time and reflections on human existence.
The organizers prepared a programme of workshops supervised by the artists taking part in the exhibition and lectures for high school youth and students from artistic academies and universities whose leitmotif will be death in art. People interested in the exhibition are invited to take a curatorial tour.


Artists taking part in the exhibition:
Zbigniew Bajek, Beata Ewa Białecka, Mariusz Białecki, Witosław Czerwonka (twórcami artystycznego portretu dedykowanego prof. Witosławowi Czerwonce są: / he creators of the artistic portrait dedicated to prof. Witosław Czerwonka: Andrzej Awsiej i Joanna Kabala), Krzysztof Gliszczyński, Zbigniew Gorlak, Katarzyna Józefowicz, Anna Królikiewicz, Jerzy Kamrowski, Jacek Kornacki, Lech Majewski, Janusz Marciniak, Teresa Miszkin, Jacek Rykała, Marek Wrzesiński, Jacek Zdybel.
 

Schedule:
October 27 (Thursday):
13.00 – opening of the exhibition
14.00 – 16.30 – conference with the participation of speakers (dr Beata Purc-Stępniak, dr Roman Nieczyporowski) and artists (auditorium of the AFA in Gdańsk)
18.00 – curatorial tour

November 5 (Saturday):
18.30 – curatorial tour
19 November (Saturday):

12.00 – 14.30 - critical workshop and a cycle of lectures
Supervisors: dr hab. Jacek Kornacki, dr Marek Wrzesiński
Topics of the lectures:
dr hab. Jacek Kornacki - Portret trumienny / Coffin portrait.
dr Marek Wrzesiński - Fotografia postmortem / Post-mortem photography
dr Roman Nieczyporowski - Śmierć w sztuce współczesnej na przykładach prac wybranych artystów / Death in contemporary art, exemplified by works of selected artists.

 

 

Fête Funèbre
28.10 – 27.11.2016