Aktualności

ALTERNATIVA - USZCZERBKI I STRATY

2016-06-23
wystawa, e-kultura

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa 2016 "Uszczerbki i straty"

wernisaż: 24 czerwca 2016, godz. 18.00
wystawa: 25 czerwca - 15 września 2016, ul. Doki 1 / hala B90

Wystawa jest próbą opisu nie­usta­ją­cego doświad­cza­nia straty. Łączy oso­bi­ste doświad­cze­nia czło­wieka z uwa­run­ko­wa­niami eko­no­micz­nymi, poli­tycz­nymi i śro­do­wi­sko­wymi. Utrata inte­gral­no­ści oso­bi­stej, god­no­ści, zdro­wia, rela­cji, bez­pie­czeń­stwa, zaso­bów i dostę­pów, a wresz­cie życia –  to rze­czy, któ­rych utraty naj­bar­dziej się lękamy. Sta­no­wią one naj­bar­dziej trau­ma­tyczne z doświad­czeń dla ludz­kiej jed­nostki, zbio­ro­wo­ści i spo­łecz­no­ści. Ten lęk jest nie tylko przez nas prze­ży­wany, ale i zago­spo­da­ro­wy­wany poli­tycz­nie. Uszczerbki i Straty odsła­nia frag­menty i rysuje czę­ściowy, cza­sami ujęty z odle­głej per­spek­tywy obraz tej rze­czy­wi­sto­ści i tego lęku. Wystawa otwiera się także na także fik­cyjne sce­na­riu­sze i poetyki straty.


 

W wystawie uczestniczą absolwenci i dydaktycy związani z naszą uczelnią: Anna Baumgart, Anna Kró­li­kie­wicz, Hono­rata Martin, Hanna Nowicka, Dominika Skutnik, Mariusz Waras.