Aktualności

Sławomir Lipnicki - Il y a

2016-06-29
wystawa, Lipnicki

Prezentowana wystawa jest rodzajem cielesnego ocierania się o granice realności i tego, co kryje się za utworzonym przez XX wiecznego filozofa Emmanuela Lévinasa pojęciem Il y a.
Jako eksperyment myślowy, Il y a jest także eksperymentem zapomnienia, naznaczonym nadmiarem, osobistym dramatem - reakcją na absurd władzy i przemocy.
Posiadając swą niezmierzalność i an-archiczność, pojęcie to tłumaczone jest za pomocą fenomenu nocy i bezsenności. Lévinas jak mało kto, poprzez swe myśli zbliża do istoty nie/ realności, ku wyobrażeniu polegającym na wyimaginowanym usunięciu rzeczy i osób. Jeśli to sprawimy, pisał, nie pozostaje „nichts” lecz „l'exister” - anonimowe bycie. Podmiot nie może uciec od „il y a”, w swej bezsenności nie może wyrwać się istnieniu. 

http://galeriabardzobiala.pl/slawomir-lipnicki

The presented exhibition somehow physically approaches the boundaries of reality and what lies behind the term Il y a created by the 20th century philosopher Emmanuel Lévinas.
As a mental experiment, Il y a is also an experiment of forgetting [repressing], drawn by a sort of excess, a personal drama – reaction to the absurd of power and violence.
Given its immeasurability and an-archic notion the term is explained with the use of the phenomena of night and insomnia. Lévinas is one of the very few who with his thought brings us closer to the core of un/reality, to a concept of imaginary deletion of objects and persons. If we do this, he wrote, it is not “nichts” that remains, but “l'exister” – anonymous being. One cannot escape the “il y a”, even the sleepless one cannot break free from one’s existence. 

http://galeriabardzobiala.pl/slawomir-lipnicki